gradient
   
gradient
     
Home Page Image

"Pravda existuje. Vymýšľať si treba iba lži."

— Georges BraqueVážení návštevníci,

Vitajte na webových stránkach našej advokátskej kancelárie. Naša advokátska kancelária sa hlási k demokratickým zásadám výkonu advokátskeho povolania a plne rešpektuje tradície európskej právnej kultúry.

Nevyhnutným predpokladom poskytovania kvalitného právneho servisu sú dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti. Za dlhé obdobie sme pracovali na desiatkách a stovkách unikátnych prípadoch, čo sa prejavilo na získaných skúsenostiach kancelárie a mohli sme tak rozšíriť spektrum služieb právneho poradenstva na dnešní počet.

Našim cieľom je kvalifikovaným a vysoko profesionálnym prístupom riešiť problémy klientov k ich úplnej spokojnosti. Využívame nielen teoretické a praktické znalosti právnej vedy, ale k úspešnému vyriešeniu klientových záležitostí môžeme prispieť tiež svojimi životnými skúsenosťami a znalosťami z iných odborov. Samozrejmosťou pri našej práci je využívanie najmodernejších technológií, vďaka ktorým sme schopní pružne reagovať na klientove požiadavky.

Činnosť advokátskej kancelárie a s tým spojený rozsah právnych služieb klientom ňou poskytovaných v podstate zahŕňa prevažnú väčšinu oblastí súkromného i verejného práva. Najčastejšie však poskytujeme svojim klientom právne služby v oblasti občianskeho a obchodného práva (všeobecné právne poradenstvo, právo obchodných spoločností, záväzkové právo, zastupovanie v konaniach pred súdom, alternatívne riešenia sporov, ako i špecifické odvetvia obchodného, resp. občianskeho práva). Kancelária taktiež svojim klientom poskytuje právne služby v oblasti ústavného práva (zastupovanie klientov pred Ústavným súdom) a pracovného práva. Kancelária dlhodobo sleduje tiež proces aproximácie nášho právneho poriadku.

Štruktúra klientely našej advokátskej kancelárie je pomerne rôzonorodá, od národných výrobných podnikov, cez firmy poskytujúce služby, štátne inštitúcie až po fyzické osoby.

Mimo rámec poskytovania bežnej právnej služby zabezpečujeme audítorske služby, účtovné a daňové poradenstvo, s partnerskými súdnimi exekútormi, znalcami, zanleckými ústavmi, súdnimi prekladateľmi, notármi a dražobnými spoločnosťami.

Naša advokátska kancelária plnohodnotne poskytuje právne služby okrem slovenského jazyka najmä v jazyku nemeckom, anglickom a ruskom. V prípade potreby však vieme zabezpečiť preklady a tlmočenie aj z mnohých iných jazykových mutácií.

Právne služby

 • obchodné právo
  • zakladanie živností a obchodných spoločností
  • poradenstvo a zápis do obchodného registra (zmeny v obchodných spoločnostiach)
  • zastupovanie pred obchodnýma a živnostenským registrom
  • likvidácia podnikateľských subjektov (konkurz)
  • navrhovanie riešení obchodných zmlúv, spisovanie obchodných zmlúv aj za účasti na rokovaniach klienta
  • právna pomoc pri organizácií valného zhromaždenia, ich realizácia a vedenie
  • zastupovanie klientov pred súdom v sporoch obchodno-záväzkových vzťahoch
  • vymáhanie pohľadávok
  • medzinárodné obchodné právo
  • zmenkové právo
 • občianske právo
  • spisovanie zmlúv (nájomné, kúpne, darovacie, o pôžičke)
  • prevody nehnuteľností, zastupovanie pred katastrálnym úradom
  • poradenstvo v oblasti nájom bytu, spoločný nájom manželov, skončenie nájmu
  • vymáhanie podľadávok (postúpenie pohľadávky, zmluvy o prevzatí dlhu, o zaistení prevodu práva, žaloba na zaplatenie pohľadávky)
  • vybavovanie sporovej i nesporovej agendy (zastupovanie pred súdom v civilnom konaní)
 • rodinné právo
  • poradenstvo, spísanie písomných dokladov a zastupovanie v rozvodovom konaní
  • zastupovanie pri súdnom konaní o zverenie dieťaťa do opatery a výchovy rodiča
  • vysporiadanie majetku manželov po rozvode
  • týranie manžela a detí počas trvana manželstva
 • trestné právo
  • kvalifikovaná účasť a ochrana práva účastníka počas trvania celého trestného konania (vyšetrovateľ, prokurátor, súdne konanie)
  • vyhľadávanie dôkazov na ochranu práv klienta
  • zastupovanie pred súdom v trestnom konaní
  • kvalifikované spísanie trestných oznámení a pod.
 • pracovné právo
  • poradenstvo vo veci uzavretia, zmeny a skončenia pracovného pomeru (prac. zmluvy, dohody o hmotnej zodpovednosti, dohody o pracovnej činnosti)
 • správne právo
  • priestupková agenda
  • zastupovanie pred živnostenským úradom
  • zastupovanie pred finančným úradom
 • účtovné a daňové poradenstvo a audit
  • efektívne poradenstvo pri optimalizácií daňového základu, vytvorenie realizačného projektu
  • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctvas možnosťou spätného spracovania, knihy jázd, odtatné doklady

Ceny jednotlivých služieb sú stanovené vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z.z., alebo dohodou s našou kanceláriu, pričom berieme ohľad aj na finančnú situáciu klienta.

 
 
   
     
© 2006 Kredona Všetky práva vyhradené